Koszty kwalifikowane w Poddziałaniu Badania na rynek

W przypadku Działania Badania na rynek, wystąpić może problem z określeniem, które koszty zaliczyć można do kosztów kwalifikowanych (więcej: http://www.strategor.pl/), a rozeznanie w tym temacie jest kwestią kluczową. Z tego właśnie względu, postanowiliśmy poniżej przedstawić krótkie zestawienie.

Koszty kwalifikowane

W przypadku Działania Badania na rynek, wystąpić może problem z określeniem, które koszty zaliczyć można do kosztów kwalifikowanych

Autor zdjęcia: kenteegardin

Koszty te przedstawiają się różnie, dla różnych części działania.
I tak, w ramach części badawczej kwalifikowane są:

  • koszty eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym:
  • koszty personelu: badaczy, techników i innych pracowników pełniących funkcje pomocnicze w zakresie, w którym są zatrudnieni przy danym projekcie,
  • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy,
  • koszty operacyjne, w tym: koszty dostaw, koszty materiałów i innych produktów, które ponoszone są bezpośrednio w związku z realizacją projektu i które są niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.

W części doradczej projektu, kwalifikowane są:

  • koszty usług doradczych, które konieczne są do wdrożenia świadczonych przez zewnętrznych doradców prac B+R.
  • Z kolei, w ramach części inwestycyjnej projektu kwalifikowane są:
  • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Spełniony musi być tu jednak warunek, aby nie doszło do przekroczenia łącznie 20% kosztów, kwalifikujących się do uzyskania wsparcia w przypadku ponoszenia:

  • kosztów związanych z nabyciem nieruchomości niezabudowanej,
  • kosztów związanych z nabyciem, lub też wytworzeniem nieruchomości zabudowanej,
  • zakupem robót i materiałów budowlanych.

Instytucją Zarządzająca Poddziałaniem Badania na rynek jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Agencja_Rozwoju_Przedsiębiorczości.