Studium wykonalności i cel jego opracowywania

Studium wykonalności postrzegać należy jako rozbudowaną formę biznes planu. Studium to powszechnie jest wykorzystywane przy planowaniu inwestycji, w szczególności inwestycji o charakterze:

 • infrastrukturalnym
 • i niekomercyjnym.

Czym jest studium wykonalności?

Studium wykonalności postrzegać należy jako rozbudowaną formę biznes planu

Autor zdjęcia: Airsoftpal.com

Studium wykonalności wykonuje się celem dokonania oceny i analizy potencjału, który posiada projekt. Dokonać tego można poprzez określenie zarówno mocnych, jak i słabych stron tegoż projektu, wraz z dokonaniem identyfikacji możliwości i zagrożeń, które pojawić się mogą podczas jego realizacji. Wspomnieć tu należy także, że bardzo ważną kwestią jest także dostrzeżenie i przeanalizowanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu, co całościowo daje szansę dokonania oceny szans jego powodzenia w praktyce.

Warto zaznaczyć, że studium takie przeprowadzone powinno być już w fazie formułowania projektu. Stanowi ono plan i bazę całego przedsięwzięcia, przeprowadzając bowiem studium wykonalności dokonuje się drobiazgowej analizy możliwości wykonania czegoś. A jak wiadomo, aby analiza taka była rzeczowa, konieczne jest zadbanie o to, by określone i krytycznie przeanalizowane zostały w niej wszystkie możliwe do zaistnienia szczegóły operacyjne związane z procesem wdrażania danego projektu.

Co zawiera studium wykonalności?

Aby studium wykonalności posiadało swoją funkcję, znaleźć się w nim musi szereg istotnych elementów. Zaliczana do nich jest między innymi:

 • analiza rynku,
 • analiza techniczna,
 • analiza strategiczna
 • i analiza ekonomiczna opłacalności przeprowadzenia całego przedsięwzięcia.

Niezależnie od tego, czego analiza wykonalności dotyczy, musi w sobie zawierać:

 • opis obecnego stanu (stanu istniejącego),
 • opis założonego stanu idealnego – opis modelu stanu przyszłego,
 • model opisujący system, w jakim funkcjonuje ulepszany przedmiot – w modelu tym podaje się także mierniki, które pozwalają na dokonanie oceny tego, czy ulepszenie takie rzeczywiście zaistniało. Jest to przedstawienie zależności w odniesieniu do ponoszonych nakładów w porównaniu postępu, który dzięki temu uda się uzyskać,
 • przedstawienie mierzalnego celu projektu,
 • ocenę wykonalności planowanego celu – innymi słowy jest to ryzyko projektu,
 • przedstawienie wariantów alternatywnych.