Studium wykonalności projektu

Studium wykonalności projektu to pewnego rodzaju analiza jego potencjału i ocena tego, czy warto angażować środki i zasoby w jego wykonanie. Tak zaawansowane studium opracowuje się zwłaszcza po to, by wspierać proces decyzyjny w ocenie potencjału projektu.

W dobrze przeprowadzonym studium wykonalności dokonuje się obiektywnej oceny zarówno mocnych, jak i słabych stron danego projektu. Niezbędne staje się tu jednak również dokonanie identyfikacji potencjalnych zagrożeń i możliwości, które mogą się pojawić podczas realizacji projektu. To również wskazanie zasobów, które są niezbędne do jego wdrożenia w życie.

Co powinno się znaleźć w studium wykonalności?

Studium wykonalności projektu to pewnego rodzaju analiza jego potencjału i ocena tego, czy warto angażować środki i zasoby w jego wykonanie

Autor zdjęcia: wocintechchat.com

Aby studium wykonalności było miarodajne, wymagane jest, by poruszało wszystkie niezbędne zagadnienia dotyczące samego projektu i środowiska okołoprojektowego. Z tego właśnie względu, w studium wykonalności powinna zostać przeprowadzona:

 • analiza rynku,
 • analiza techniczna,
 • analiza ekonomiczna,
 • analiza strategiczna,
 • analiza społeczna

jak również analiza oddziaływania projektu na środowisko.

Szczegółową zawartość studium wyznacza zakres i przeznaczenie projektu. Najczęściej, uznaje się, że w studium takim powinny znaleźć się:

 • informacje dotyczące wnioskodawcy;
 • informacje dotyczące przedmiotu projektu i przedmiotu studium;
 • opis funkcjonującego systemu, przed wdrożeniem założeń projektu;
 • informacje definiujące ostateczny zakres przedsięwzięcia;
 • informacje na temat popytu;
 • informacje dotyczące technicznych możliwości przeprowadzenia inwestycji;
 • informacje dotyczące oddziaływania projektu na środowisko;
 • informacje dotyczące oddziaływania projektu na lokalną społeczność;
 • informacje o planie wdrożenia i funkcjonowania projektu;
 • informacje o ekonomiczno-finansowej stronie projektu;
 • wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka i wrażliwości.

W jakich sytuacjach trzeba opracowywać studium wykonalności?

Studium wykonalności to dokument bardzo szczegółowy w swym zakresie i rozległy. Nie jest więc tak, że opracowywać należy go za każdym razem i dla wszystkich projektów. Do tego, by go posiadać, zobowiązane są zwłaszcza te podmioty, które w planach mają prowadzenie inwestycji, na które wymagane jest znalezienie zewnętrznych źródeł finansowania. Czyli są to inwestycje, w których potrzebne są pieniądze z na przykład:

 • kredytu,
 • dotacji,
 • pożyczek,
 • etc.